Lcd Keypad Shield

55,000

Lcd Keypad Shield được tích hợp nhằm tinh giảm kết nối giữa Lcd 1602 và nút nhấn với Board Arduino lẫn các board vi điều khiển, giảm sử dụng nhiều dây bus